ಬೀಜಗಳು, ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…