ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬಹುದುಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…