ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವಾಗಿದೆಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

"ಹೊಟ್ಟೆ ಜ್ವರ" ಎಂದರೇನು? "ಕರುಳಿನ ಜ್ವರ",ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಹಿಂದೆ, ಉಂಟಾಗುವ ಪೋಲಿಯೊಮೈಲಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳುಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ವೂಪಿಂಗ್ ಕೆಮ್ಮು ತೀವ್ರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…