ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರುಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬಾಟ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…