ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಾಗಿದೆಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…