ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಾರ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಂಜಿ ಅಥವಾಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಂಜಿ (ನೈಸರ್ಗಿಕ) ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಪಲ್ ರವೆ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ 500.0ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಅಕ್ಕಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಿಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಹಾಲು ಹಸು 1000.0ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರವೆ ಗಂಜಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ರವೆ ಗಂಜಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೋಕೋ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಣಗಿದ ಪ್ಲಮ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಗಿ ಗಂಜಿಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…